Zarządzenie nr. 0050.1.8.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin z dnia 30.01.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczucin w roku 2017 przy współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zadania priorytetowego "Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym".