Zarządzenie Nr 0050.2.7.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin z dnia 09 stycznia 2017 w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Szczucin w roku 2017 przy współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zadania priorytetowego "Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym"