Gmina Szczucin przystępuje do podpisywania umów z mieszkańcami na dofinansowanie ekologicznego źródła ciepła w ramach projektów: „Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego” – poddziałanie 4.4.2 oraz „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego.”- poddziałanie 4.4.3. Właściciele budynków znajdujących się na listach podstawowych, zakwalifikowani do projektów będą wzywani do Urzędu w celu podpisania umów.

Umowę o dofinansowanie na wymianę kotła może podpisać osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości lub lokalu mieszkalnego. W przypadku współwłasności wymagana będzie zgoda współwłaścicieli.

Do podpisania umowy proszę przygotować:

  • Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (w przypadku posiadania księgi wieczystej wystarczające jest podanie jej numeru),
  • Dowód osobisty,
  • Numer rachunku bankowego,
  • W przypadku współwłasności oświadczenie współwłaścicieli (załącznik nr 2 do Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji).


Poniżej zamieszczono Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”, z którego wynikają zasady uczestnictwa w programie oraz wzory załączników do umowy.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin, pokój nr 27, numerem telefonu: 14-643-31-27.

 

Regulamin (plik do pobrania)