Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w utrwalanych i transmitowanych sesjach Rady Miejskiej w Szczucinie 
 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., (tzw. "RODO"),
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
 
Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, iż:
 
    1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Szczucina ,ul. Wolności 3, 33-230 Szczucin 
    2. inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin Pan Daniel Puła, adres e-mail: iod@umigszczucin.pl, nr tel.: 14 643 62 78;
    3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku oraz barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych są przetwarzane
w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie: RODO - art. 6 ust. 1 lit „c” -
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze -wynikającego z:
- art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.),
w związku z powyższym nie jest wymagana Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych.
Nagrania obrad są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej:  www.szczucin.pl
 
 
więcej o przetwarzaniu danych  https://bip.malopolska.pl/umigszczucin,m,306927,rodo.html