Uchwała antysmogowa i zakaz spalania odpadów

Uchwała nr XXXII/452/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw zwana uchwałą antysmogową jest aktem prawa miejscowego
i obowiązuje wszystkich na obszarze województwa małopolskiego.
 
Zgodnie z zapisami wyżej wymienionej uchwały:
 
  • do końca 2022 roku konieczna jest wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych. 
  • do końca 2026 roku trzeba wymienić kotły, które spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012.
 
Kotły spełniające wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, które były eksploatowane przed 1 lipca 2017 roku, mogą być użytkowane do końca swojej żywotności.
 
Obowiązuje także zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Oznacza to, że drewno przed spaleniem powinno być sezonowane – jego suszenie powinno trwać co najmniej dwa sezony. Suche drewno charakteryzuje się znacznie wyższą kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń niż drewno surowe. Do sprawdzenia wilgotności drewna stosuje się elektroniczne urządzenia tzw. wilgotnościomierze do drewna.
 
Kontrola przestrzegania wymagań uchwały może być prowadzona przez uprawnione służby:
 
    • upoważnionych pracowników urzędu gminy,
    • Policję,
    • Inspekcję Ochrony Środowiska.
 
Podczas kontroli użytkownik urządzenia grzewczego powinien okazać kontrolerom dokumenty potwierdzające, że piec, kocioł lub kominek, z którego korzysta spełniają wszystkie wymogi określone w uchwale antysmogowej. Jeśli użytkownik nie posiada takich dokumentów, będzie domniemanie, że instalacja nie spełnia wymagań uchwały.
 
W świetle przepisów ustawy o odpadach obowiązuje bezwzględny zakaz spalania i współspalania odpadów w domowych kotłach. Przez odpady rozumie się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. 
Szkodliwość substancji powstających w wyniku spalania odpadów jest szczególnie duża, ponieważ są one emitowane z tzw. źródeł niskiej emisji co powoduje lokalny wzrost ilości substancji trujących w powietrzu. 
 
Podejrzenia spalania odpadów w domowym kotle można anonimowo zgłosić poprzez formularz ekointerwencja dostępny pod adresem internetowym 
 
 
Zgłoszenia są automatycznie przekazywane do organów odpowiedzialnych za przeprowadzenie kontroli.