W związku z Uchwałą Nr XVII/147/19 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 9 grudnia w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Szczucin, oraz ustalenia jej wysokości , Burmistrz Szczucina zawiadamia, że od dnia 01.01.2020 roku, na terenie gminy Szczucin obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z poniższą tabelą:
 

 

Wielkość gospodarstw domowych

 

Opłata przy segregacji odpadów
bez kompostowania

 

Opłata przy segregacji odpadów
z kompostowaniem

 

Gospodarstwo 1 osobowe

 

 

19,00 zł

 

17,00 zł

 

Gospodarstwo 2 osobowe

 

 

35,00 zł

 

32,00 zł

 

Gospodarstwo 3 osobowe

 

 

50,00 zł

 

45,00 zł

 

Gospodarstwo 4 osobowe

 

 

62,00 zł

 

58,00 zł

 

Gospodarstwo 5 osobowe

 

 

74,00 zł

 

69,00 zł

 

Gospodarstwo 6 i więcej osobowe

 

 

90,00 zł

 

80,00 zł

 
Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
W związku z powyższym zmieniona wysokość opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty (np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość lub chęci skorzystania z obniżonej opłaty za kompostowanie bioodpadów).
 
W przypadku stwierdzenia, że nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Burmistrz Szczucina ustali w drodze decyzji, opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości czterokrotności stawki określonej dla gospodarstwa.