Ochrona danych zebranych w ramach spisu rolnego

Art.  11.  [Objęcie tajemnicą statystyczną danych zebranych w ramach spisu rolnego]
1. Dane zebrane w ramach spisu rolnego są objęte tajemnicą statystyczną w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zapewnia ochronę tych danych.
2. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej i mogą być dopuszczone do wykonywania tych prac po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 tej ustawy.
3. Pisemne przyrzeczenie, o którym mowa w ust. 2, jest składane właściwemu komisarzowi spisowemu.
Art.  12.  [Zasady przetwarzania danych osobowych zebranych w ramach spisu rolnego]
1. Administratorem danych zebranych w ramach spisu rolnego jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Dane zebrane w ramach spisu rolnego przetwarza się na zasadach określonych w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 164, z późn. zm.).
3. Przetwarzanie danych zebranych w ramach spisu rolnego nie może być powierzone innemu podmiotowi.
Art.  13.  [Ograniczenie stosowania przepisów RODO do przetwarzania danych osobowych zebranych w ramach spisu rolnego]
1. Do przetwarzania danych osobowych zebranych w ramach spisu rolnego nie stosuje się przepisów art. 15, art. 16, art. 18 i art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679".
2. Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, następuje przez udostępnienie informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Głównego Urzędu Statystycznego i stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.
Art.  14.  [Wykorzystywanie i przetwarzanie danych zebranych w ramach spisu rolnego]
1. Dane zebrane w ramach spisu rolnego:
1)są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatów statystycznych;
2)mogą być łączone z danymi z innych badań statystycznych, w tym z danymi zebranymi w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań.
2. Dane osobowe zebrane w ramach spisu rolnego:
1)nie mogą być wykorzystywane do innych celów niż określone w ustawie;
2)mogą być przetwarzane przez okres 100 lat od dnia zakończenia spisu rolnego.
Art.  15.  [Rozpowszechnianie danych zebranych w ramach spisu rolnego]

Dane zebrane w ramach spisu rolnego rozpowszechnia się w postaci wynikowych informacji statystycznych, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zamieszcza na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego harmonogram publikowania wynikowych informacji statystycznych ze spisu rolnego.