Zakończenie prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej

Z przyjemnością informujemy, że dobiegły końca prace związane z realizacją inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 622/5,622/6, 622/7,622/8, 622/9, 622/13, 622/14, 622/15 położonych w mieście Szczucin”

Inwestycję zrealizowano na podstawie umowy pożyczki zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie a Gminą Szczucin.

Całkowity koszt wykonania zadania to 225 244,84 zł w tym 151 129,00 zł kwota pożyczki.

W ramach planowanych prac wybudowano  sieć kanalizacji sanitarnej o długości 310 m oraz przebudowano przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków wielorodzinnych o numerach 44, 44A, 46, 48, 50, 52.

Celem realizacji zadania było zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego, zwłaszcza w zakresie  jakości wód podziemnych oraz poprawa warunków życia mieszkańców poprzez uporządkowanie  odprowadzania ścieków poprzez ciągi kanalizacyjne na oczyszczalnię ścieków.