Otwarte spotkanie konsultacyjne interesariuszy w ramach konsultacji społecznych

 

Otwarte spotkanie konsultacyjne interesariuszy w ramach konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Szczucinie w sprawie  wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Szczucin

Szanowni Państwo,

W dniu 15 grudnia 2016 roku o godzinie 1400 w Sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin odbyło się dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy Szczucin otwarte spotkanie w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Szczucinie w sprawie  wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Szczucin w związku  opracowywanym Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Szczucin na lata 2016-2023.

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy, radni, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, kierownicy jednostek podległych Gminy Szczucin oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Szczucin. Bardzo istotne jest aby w pracę nad rewitalizacją zaangażowały się wszystkie osoby i instytucje, które są odpowiedzialne za rozwiązanie problemów na obszarze gminy Szczucin, a także osoby i instytucje, które chcą w tym procesie uczestniczyć i czują się za niego odpowiedzialne

 W ramach spotkania przedstawiono proces analiz statystycznych, których celem jest wskazanie obszarów, w których koncentracja problemów jest największa. Zidentyfikowane zostały najważniejsze problemy, z którymi spotykamy się na terenie naszej gminy w takich obszarach jak szeroko rozumiane kwestie społeczne, problemy związane z bezpieczeństwem, gospodarką i rynkiem pracy, dostępnością oświaty, wychowania, kultury, sportu, rekreacji, oferty czasu wolnego a także infrastrukturą komunalną i ochroną środowiska. To właśnie na tych obszarach w toku dalszych prac wskazywać będziemy lokalizacje, w których wyłonione zostaną projekty, zarówno infrastrukturalne jak i również „miękkie”, które przyczynią się do poprawy sytuacji w tym konkretnym miejscu, ale będą miały także szerokie oddziaływanie na całą gminę i pomogą w jej szybkim i bardziej równomiernym rozwoju.

Serdecznie zapraszamy do wyrażania swoich opinii i obaw w ramach trwających konsultacji społecznych tj. do dnia 9.12.2016 r. poprzez przesyłanie Ankiety konsultacyjnej wraz z uwagami.

 

Licząc na Państwa zaangażowanie, pozostaję z wyrazami szacunku,

Andrzej Gorzkowicz

      Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin