Informacja podsumowująca przebieg spotkania konsultacyjnego w ramach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczucin na lata 2016-2023

 

Szczucin, 2017 r.

 

Zespół autorski:

Zespół autorów pod kierownictwem mgr inż. Wojciecha Kuska

mgr inż. Grzegorz Markowski

mgr inż. Małgorzata Płotnicka

mgr inż. Janusz Pietrusiak

mgr inż. Agnieszka Bolingier

mgr inż. Michał Drabek

mgr inż. Agata Bechta

Opieka ze strony Zarządu – mgr inż. Barbara Markiel i mgr inż. Janusz Pietrusiak

1.    Wstęp

Niniejszy dokument został wypracowany w ramach prac realizowanych na podstawie umowy Nr PR.272.2.11.2016 z dnia 3 listopada 2016 r. zawartej pomiędzy Gminą Szczucin a firmą ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu.

Informacja podsumowująca otwarte spotkanie stanowi udokumentowanie procesu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczucin na lata 2016 – 2023. Konsultacje społeczne w gminie Szczucin rozpoczęły się 18.02.2017 r a zakończą się w dniu 19.03.2017 r.

Celem jest podsumowanie i omówienie przebiegu otwartego spotkania dla mieszkańców Gminy Szczucin, które odbyło się w dniu 7 marca 2017 r. o godz. 1600 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin,dotyczącego konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji, zgłoszonych uwag i wniosków oraz sposobu ich wykorzystania.

 

2.    Podstawy prawne

Na podstawie art. 6 ust. 7 w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) przeprowadzone są konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczucin na lata 2016 – 2023.

 

3.    Zapewnienie udziału społeczeństwa w opiniowaniu

Zgodnie z art. 6 ust. 1, 2 i 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w spotkaniu konsultacyjnym w sprawie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczucin na lata 2016 – 2023. Informacje nt. daty i miejsca spotkania konsultacyjnego zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szczucin, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szczucin oraz w prasie. Ponadto poinformowano mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty tj. odczytano informacje w kościołach na terenie gminy Szczucin  w dniu 5 marca 2017 r. podczas niedzielnych nabożeństw, a także poprzez rozwieszenie plakatów informacyjnych na trenie Gminy Szczucin.

 

4.    Przebieg spotkania konsultacyjnego

 W dniu 7 marca 2017 roku w godzinach 1600 – 1800 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin odbyło się spotkanie konsultacyjne skierowane do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Szczucin, dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczucin na lata 2016 – 2023.

Organizatorami spotkania byli:

 • przedstawiciele Gminy Szczucin:
  • Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin – Andrzej Gorzkowicz
  • Pracownicy Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy Szczucin
  • przedstawiciele  Wykonawcy Projektu – firmy Atmoterm S.A.:
   • mgr inż. Wojciech Kusek
   • mgr inż. Grzegorz Markowski

 

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele władz Gminy, Radni gminni, sołtysi, przedstawiciele jednostek gminnych, przedsiębiorcy, mieszkańcy.

Spotkanie składało się z dwóch części.

 • W pierwszej części spotkania Pan mgr inż. Grzegorz Markowski przypomniał wszystkim uczestnikom otwartego spotkania proces podjętych działań, procedur przeprowadzonych w związku
  z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, które prowadzone były w pierwszym etapie prac, zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777).
 • W drugiej części omówiono główne elementy projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczucin na lata 2016 – 2023 w tym podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Przedstawione zostały też kolejne etapy realizacji prac.
 • Trzecia część otwartego spotkania przybrała formę warsztatowo – dyskusyjną, której celem było wysłuchanie potrzeb oraz sugestii mieszkańców i prowadzenie dyskusji.

 

5.    Analiza uwag i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji społecznych

Podczas spotkania nie przekazano pytań i uwag w formie pisemnej.

Podczas spotkania była prowadzona dyskusja dotycząca w szczególności dwóch przedsięwzięć rewitalizacyjnych znajdujących się w projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczucin na lata 2016 – 2023 tj.

- „Budowa żłobka wraz z łącznikiem i przebudowa Przedszkola przy ul. Rudnickiego”;

- „Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Gminie Szczucin”.

Omówiona została procedura finansowania działań oraz wnioskowania o środki zewnętrzne na ich realizację. Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin omówił szczegółowo możliwe  terminy realizacji prac dla dwóch omawianych działań.

Budowa Żłobka i Przedszkola w Szczucinie jest bezwzględną koniecznością, gdyż funkcjonujący obecne budynek nie spełnia podstawowych standardów i innych potrzeb. Podniesiona przez jednego z uczestników spotkania uwaga była podkreśleniem ważności realizacji tego przedsięwzięcia, które jest zapisane w jako jedno z czterech podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szczucin na lata 2016-2023.

Podczas dyskusji wyjaśniona została metodologia wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szczucin. Wyjaśniona została definicja obszaru zdegradowanego w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777).

Dyskusja objęła również potencjalne działania, jakie mogłaby realizować Gminna Szczucin odnośnie tworzenia nowych miejsc pracy oraz w celu zwiększenia aktywności gospodarczej przedsiębiorców.