Instrukcja ws 500+. MRPiPS: warto złożyć wniosek do końca października

Jeżeli złożymy wniosek o 500 plus do końca października, to mamy gwarancję otrzymania wsparcia na cały okres świadczeniowy – przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Resort wyjaśnił, że wnioski o świadczenie 500 plus musza być przekazane do rozpatrzenia marszałkowi województwa, gdy jeden bądź więcej członków rodziny występującej o świadczenie wychowawcze, mieszka lub pracuje za granicą. Dotyczy to także rodziców rozwiedzionych lub żyjących w związkach partnerskich.

Ministerstwo podkreśliło, że przepisy unijne nie pozwalają na pobieranie świadczeń rodzinnych równocześnie w różnych krajach. „Jeśli ktoś korzysta już ze świadczenia o podobnym charakterze za granicą, nie otrzyma go w Polsce” – zaznaczył resort.

MRPiPS wskazało, że w przypadku pobierania świadczenia rodzinnego za granicą i otrzymywania świadczenia wychowawczego w Polsce, trzeba będzie zwrócić przyznane pieniądze, wraz z odsetkami w Polsce lub za granicą.
„W pierwszej kolejności świadczenia przyznawane są z tytułu zatrudnienia lub pracy na własny rachunek, w drugiej kolejności - z tytułu otrzymywania emerytury lub renty i w ostatniej - na podstawie miejsca zamieszkania.
Państwo mające pierwszeństwo wypłaca pełną kwotę świadczeń rodzinnych - po spełnieniu kryteriów przewidzianych w jego ustawodawstwie, natomiast drugie państwo wypłaca dodatek dyferencyjny” – tłumaczy MRPiPS.

Dodatek dyferencyjny to kwota stanowiąca różnicę między wysokością świadczeń w przypadku, gdy ich wysokość w drugim państwie przewyższa sumę świadczeń w pierwszym państwie tak, aby osoba zainteresowana otrzymała najwyższą możliwą kwotę świadczeń przewidzianą w ustawodawstwie jednego z państw członkowskich.


MRPiPS zwróciło uwagę, że od 11 lat funkcjonuje w Unii Europejskiej mechanizm koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Określa zasady wypłaty świadczeń dla rodzin i zapobiega jednoczesnemu pobieraniu pełnej kwoty świadczeń o charakterze rodzinnym na te same dzieci w dwóch państwach w tym samym okresie.

Ministerstwo zaznaczyło, że kwestią koordynacji świadczeń zajmują się marszałkowie województw, poprzez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej. Gdy rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie marszałka województwa w Polsce. Marszałek zaś przekazuje te informacje do właściwej gminy – przypomniał resort.

Źródło: http://samorzad.pap.pl