Inicjatywę uchwałodawczą posiada grupa co najmniej 150 mieszkańców Gminy Szczucin posiadających czynne prawo wyborcze i wpisanych do stałego rejestru wyborców w trybie tzw. „Inicjatywy Obywatelskiej”.
Projekt uchwały złożony przez grupę mieszkańców powinien zawierać:
1) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały,
2) listę zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL i podpis każdego
z projektodawców,
3) uzasadnienie do projektu uchwały, której podpisy na liście dotyczą,
4) wskazanie osoby upoważnionej przez projektodawców do kontaktów i prezentowania projektu uchwały.