Ta informacja jest dla Ciebie, Szczucin jest LOVVE.

Jeżeli Chciałbyś podnieć swoje kompetencje bez dodatkowych kosztów to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość.

Właśnie rozpoczyna się realizacja projektu „Szczucin jest LOVVE”.

W Szkole Podstawowej w Szczucinie zostanie utworzony Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE). Jest to możliwe dzięki pozyskanym przez Gminę Szczucin środkom finansowym(163 200 zł) w ramach projektu „ModeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy

i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

To jedyny taki ośrodek w Powiecie Dąbrowskim. Projekt ma charakter innowacyjny i pilotażowy dlatego stanowi olbrzymie wyzwanie dla Gminy Szczucin a w szczególności dla dyrekcji i kadry nauczycielskiej Szkoły Podstawowej w Szczucinie – Partnera Wiodącego i zarazem realizatora projektu. Ale stanowi olbrzymią szansę dla mieszkańców gminy Szczucin aby bezpłatnie i bardzo blisko zrealizować swoje marzenia i pragnienia uzupełnienia wiedzy w ramach kompetencji kluczowych.

Odbiorcami działań utworzonego Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Szczucinie będą osoby dorosłe, w tym rodzice lub opiekunowie dzieci realizujących obowiązek szkolny, w szczególności z grup:

• osoby dorosłe mające utrudniony dostęp do form edukacji osób dorosłych;

• osoby dorosłe mające niski poziom wykształcenia lub wykształcenie wymagające aktualizacji (co najwyżej zasadnicze zawodowe lub wykształcenie średnie i policealne zdobyte w zeszłym wieku);

• osoby dorosłe związane z rolnictwem;

• osoby dorosłe nieaktywne zawodowo lub bezrobotne;

• osoby dorosłe podlegające formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny;

• osoby dorosłe w wieku 45+.

W ramach pozyskanego grantu z oferty LOWE może skorzystać co najmniej 200 dorosłych mieszkańców gminy.

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Szczucinie działać będzie w oparciu o Porozumienie o powołaniu partnerstwa lokalnego na rzecz kształcenia ustawicznego osób dorosłych w społeczności lokalnej.Partnerstwo na Rzecz Kształcenia Ustawicznego Osób Dorosłych w Gminie Szczucin zostanie zawarte w celu wspierania LOWELiderem Partnerstwa będzie Gmina Szczucin, Partnerem Wiodącym Szkoła Podstawowa w Szczucinie a Członkiem w ramach Partnerstwa będzie kadra LOWE oraz Partnerzy zawierający Porozumienie Partnerskie i inne podmioty przyjęte do LOWE. Zapraszamy jednostki organizacyjne gminy Szczucin, instytucje i organizacje działające na rzecz osób dorosłych do włączenia się w proces budowania Partnerstwa. 

Misją LOWE jest wdrażanie wypracowanych wspólnie przez Partnerstwo na Rzecz Kształcenia Ustawicznego Osób Dorosłych w Gminie Szczucin – nowych, innowacyjnych rozwiązań, w tym zgodnych zModelem funkcjonowania w środowisku lokalnym Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji, w świadczeniu usług edukacyjnych osobom dorosłym,w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności społecznych opartych o diagnozę potrzeb osób dorosłych w tym zakresie.

Wizja LOWE

LOWE to lokalne centrum organizowania i animowania poza formalnej edukacji dorosłych. To miejsce nabywania kompetencji i umiejętności społecznych przez osoby dorosłe zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i specyfiką lokalną. To miejsce znane i cenione przez społeczność lokalną z uwagi na pożyteczność i przydatność prowadzonych działań oraz atrakcyjność nietradycyjnych form edukacji. Misja i Wizja LOWE podlegać będą aktualizacji wraz z rozwojem Partnerstwa.


Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Lokalny Ośrodek Wiedzy iedukacji

Ruszyła rekrutacja na zajęcia w ramach projektu Szczucin jest LOVVE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczucinie informuje, że na terenie szkoły zostaje uruchomiony Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji dla osób dorosłych.- „Szczucin jest LOVVE”