W dniu 31.03.2017 r. odbyło się spotkanie animacyjne z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin. Spotkanie zostało zorganizowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin, we współpracy z Zarządem Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego.

 

Spotkanie rozpoczął Pan Andrzej Gorzkowicz Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin, który podziękował wszystkim zaproszonym gościom za przybycie, za zaangażowanie organizacji pozarządowych w ekonomię społeczną na terenie naszej Gminy, życząc dalszych sukcesów i dobrej współpracy z organami gminy.

 

Następnie szkolenie przeprowadzone zostało przez osoby, które reprezentowały Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego, czyli: Panią Grażynę Wiatr (animatorka), Panią Dorotę Angerman (doradczyni) oraz Pana Allana Pudłowski (ekspert ds. uspołeczniania zadań publicznych).

Tematem szkolenia były ważne zagadnienia dla wszystkich podmiotów ekonomii społecznej, przede wszystkim funkcjonowanie NGO w warunkach znowelizowanej ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Zaprezentowane były najważniejsze akty prawne regulujące m.in.:

  • zakres obowiązkowych zapisów  w statucie;

  • możliwość zatrudniania członków zarząduorganizacji,

  • nadania osobowości prawnej stowarzyszeniom zwykłym

  • udostępnianie NGO niedostępnych do tej pory źródeł finansowania działań.

 

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizuje partnerski projekt pt. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”. W ramach projektu podmioty ekonomii społecznej ( w tym m. in. spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, fundacje, KIS- Kluby Integracji Społecznej, WTZ- Warsztaty Terapii Zajęciowej, ZAZ- Zakłady Aktywności Zawodowej) chcące rozwijać swoją działalność odpłatną lub działalność gospodarczą mogą liczyć na wsparcie w formie:

  1. Animacji (wsparcie usługami MOWES: spotkania, warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne)

  2. Inkubacji (baza infrastrukturalna i usługi szkoleniowo – doradcze)

  3. Dotacji (wsparcie finansowe na założenie przedsiębiorstwa społecznego w wysokości ok. 20 tys. i wsparcie pomostowe do 1850 zł dla zatrudnionych pracowników).