Podsumowanie spotkania z Organizacjami Pozarządowymi

 

W dniu 31.05.2017 r. o godzinie 900 odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin. Spotkanie zostało zorganizowane przez Burmistrza Szczucina we współpracy z Zarządem Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego.

Spotkanie przeprowadzili: Pani Grażyna Wiatr (animatorka), Pani Dorota Angerman (doradczyni) oraz Pan Allan Pudłowski (ekspert ds. uspołeczniania zadań publicznych), którzy reprezentowali Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego.

Celem spotkania była nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach, która wprowadza nowe przepisydla stowarzyszeń rejestrowych, stowarzyszeń zwykłych, klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych oraz związków stowarzyszeń powstałych przed 20 maja 2016 r.

 

Zaprezentowane były najważniejsze zmiany, m.in.:

  • przede wszystkim zmniejsza się (z 15 do 7) liczba osób koniecznych do tego, żeby stowarzyszenie mogło działać zgodnie z prawem,

  • podpisywanie umów z członkami zarządu - komisja rewizyjna wyznacza do tego osobę lub walne zebranie członków powołuje pełnomocnika (art.11 ust.4),

  • zarząd społeczny lub z wynagrodzeniem – w swoim statucie należy określić czy członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją czy nie,

  • stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej nie płaci za zgłaszanie zmian do

KRS.

 

Uwaga:

Wszystkie zmiany w swoich statutach należy wprowadzić do 20 maja 2018 r. i obowiązkowo zgłosić do KRS!