Klasa Sportowa

W Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Szczucinie z inicjatywy Burmistrza Szczucina od dnia 1. 09.2020  funkcjonuje oddział sportowy. To pierwsza taka klasa w Gminie Szczucin. 21 uczniów  klasy 1D rozpoczęło  naukę jako klasa sportowa. Uczniowie oprócz realizacji zajęć dydaktycznych przewidzianych w ramowym planie nauczania dla klasy pierwszej  realizują  10 godzin zajęć sportowych. Zajęcia odbywają się zgodnie z programem opracowanym  i dostosowanym do potrzeb i możliwości uczniów klas I-III. Program ten zakłada, że nauka i wychowanie, w tym wychowanie fizyczne oprócz rozwoju intelektualnego i fizycznego mającego przygotować do życia w społeczności powinny sprawiać uczniom radość i zadowolenie. Podczas lekcji dominuje forma zabawowa a zajęcia mają  charakter ogólnorozwojowy. Główne cele na tym etapie nauczania skupiają się wokół rozwijania i doskonalenia sprawności fizycznej wśród uczniów, rozwijanie i eksponowanie zainteresowań oraz specyficznych uzdolnień ruchowych, wdrażanie do przestrzegania zasad fair-play nie tylko w sporcie ale i w życiu codziennym. Uczniowie mają zapewnione zaplecze sportowe.  Zajęcia odbywają się na sali gimnastycznej lub hali sportowej. Każdy uczeń ma zapewniony ciepły posiłek. Mamy nadzieję,  że w najbliższej przyszłości usłyszymy o osiągnięciach naszych sportowców. Życzymy im sukcesów,  wytrwałości i mnóstwo radości czerpanej ze sportu.