OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU  AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY SZCZUCIN

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1405 z poźn. zm.) oraz na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. 2018 poz. 799 z poźn. zm.)

 

 

Burmistrz Szczucina zawiadamia, że w dniach od 11.07.2018 r. do 31.07.2018 r. dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szczucin na lata 2018 – 2022 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2026”

 

Dokumenty wyłożone są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin, 33-230 Szczucin,
ul. Wolności 3 w godzinach urzędowania. W tym samym czasie udostępnione są one również w formie elektronicznej na stronie internetowej www.szczucin.pl

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane planowanymi działaniami w zakresie ochrony środowiska na obszarze Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonych do wglądu dokumentów w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres: sekretariat@umigszczucin.pl

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Szczucina.

 

 

Szczucin, 11.07.2018