Nabór uczestników do projektu mającego na celu zwiększenie zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej

CEL PROJEKTU: zwiększenie zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej.


UCZESTNIKAMI PROJEKTU MOGĄ BYĆ:

1. Osoby w wieku 30 lat i więcej,
2. Osoby zamieszkujące powiaty: dąbrowski, tatrzański, chrzanowski, limanowski, nowosądecki, olkuski, tarnowski, proszowicki, nowotarski, brzeski, gorlicki, oświęcimski, tarnowski, wadowicki, miechowski, wielicki.
3. Osoby pozostające bez pracy, bezrobotne, bierne zawodowo oraz spełniające minimum jeden z poniższych warunków:

  •  osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • bezrobotni mężczyźni w wieku 30 – 49 nienależący do ww. grupy.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:


1. Indywidualną diagnozę potrzeb i potencjału uczestników projektu.
2. Indywidualne pośrednictwo pracy.
3. Indywidualne wsparcie motywacyjne.
4. Indywidualne poradnictwo zawodowe.
5. Indywidualne poradnictwo z zakresu organizacji opieki nad osobami zależnymi.
6. Bezpłatne szkolenia zawodowe ze stypendium szkoleniowym w wysokości 6,64zł/godz.
7. Staż trwający od 3 do 7 miesięcy wraz ze stypendium stażowym w wysokości 997,40zł netto miesięcznie.
8. Zwrot kosztów dojazdu i na ww. działania oraz dla części uczestników zwrot kosztów opieki nad dziećmi podczas uczestnictwa w projekcie.


Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie i spełniających powyższe warunki prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 724-298-356 lub osobiście w biurze Fundacji AKME (Nowy Sącz, ul. Dunajewskiego 8).