Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach nad projektem "Rocznego Programu Współpracy Gminy Szczucin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2018”.

 

Szczucin, 16.10.2017 r.

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

 

Burmistrz Szczucina informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem „Rocznego Programu Współpracy Gminy Szczucin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”.

    
Zapraszamy zatem organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pisemnego zgłaszania propozycji do Rocznego Programu Współpracy (załącznik nr 2 Formularz Konsultacji) na adres email: aneta.rachwalska@umigszczucin.pl, bądź listownie na adres tutejszego Urzędu w terminie od 16.10.2017 r. do 30.10.2017 r. o zachowaniu terminu decyduje data wpływu.

Termin spotkania informacyjnego ustala się na dzień 23 października 2017 r. o godz. 15:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczucin w Sali Narad na parterze.

 

Informacje na temat projektu programu można uzyskać w budynku UMiG Szczucin przy ul. Wolności 3, pok. nr 7 lub telefonicznie pod nr 14 64-43-132.

 

    Załączniki: