Projekt „Lider CSR - zarządzanie wiekiem - subregion tarnowski”

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA od stycznia 2018 roku rozpoczęła realizację projektu „Lider CSR - zarządzanie wiekiem - subregion tarnowski”, obejmującego Miasto Tarnów oraz powiaty: tarnowski, dąbrowski oraz brzeski.
 
Projekt jest współfinansowany ze środków EFS w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.6  Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej Poddziałania 8.6.1. Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu jest opracowanie lub aktualizacja, a następnie wdrożenie strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie, co będzie miało wpływ na rozwój przedsiębiorstwa, dzięki podniesieniu kwalifikacji pracowników, w tym w szczególności osób powyżej 50 roku życia oraz wsparcie pracujących na stanowiskach o znacznym obciążeniu dla zdrowia.
Projekt kierowany jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę, filię, delegaturę lub jednostkę organizacyjną na terenie subregionu tarnowskiego.
W ramach Projektu przewidziano wsparcie w postaci:
1) działań o charakterze doradczym z zakresu zarządzania wiekiem, świadczonych przez wykwalifikowanych specjalistów, mających na celu opracowanie lub aktualizację strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy, a następnie wdrożenie jej elementów;
2) bonów wdrożeniowych na doposażenia / wyposażenia stanowisk pracy w kwocie do 5 000 zł (jeśli takie rekomendacje będą wynikać z opracowanych strategii zarządzania wiekiem), mające na celu zapewnienie ergonomii lub bezpieczeństwa stanowiska pracy oraz utrzymanie zatrudnienia, szczególnie przez pracowników dojrzałych.
Nabór odbywać się będzie w trybie ciągłym, z cotygodniową kwalifikacją uczestników projektu, do czasu zrekrutowania 40 podmiotów z subregionu.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA - tutaj lub pod numerem telefonu: (12) 417 74 04.
Źródło: www.marr.pl/