Podsumowanie spotkania z Organizacjami Pozarządowymi

W dniu 31.05.2017 r. o godzinie 900 odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi
w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin. Spotkanie zostało zorganizowane przez Burmistrza
Szczucina we współpracy z Zarządem Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego.
Spotkanie przeprowadzili: Pani Grażyna Wiatr (animatorka), Pani Dorota Angerman (doradczyni)
oraz Pan Allan Pudłowski (ekspert ds. uspołeczniania zadań publicznych), którzy reprezentowali
Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego.
Celem spotkania była nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach, która wprowadza nowe
przepisy dla stowarzyszeń rejestrowych, stowarzyszeń zwykłych, klubów sportowych,
uczniowskich klubów sportowych oraz związków stowarzyszeń powstałych przed 20 maja 2016 r.
Zaprezentowane były najważniejsze zmiany, m.in.:
- przede wszystkim zmniejsza się (z 15 do 7) liczba osób koniecznych do tego, żeby
stowarzyszenie mogło działać zgodnie z prawem,
- podpisywanie umów z członkami zarządu - komisja rewizyjna wyznacza do tego osobę lub
walne zebranie członków powołuje pełnomocnika (art.11 ust.4),
- zarząd społeczny lub z wynagrodzeniem – w swoim statucie należy określić czy członkowie
zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną
funkcją czy nie,
- stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej nie płaci za zgłaszanie zmian do
KRS.
Uwaga:
Wszystkie zmiany w swoich statutach należy wprowadzić do 20 maja 2018 r. i obowiązkowo
zgłosić do KRS!