Ostatnia sesja Rady Miejskiej w  kadencji 2014-2018.

W miniony piątek 19 października w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Szczucin odbyła się 44 sesja Rady Miejskiej w Szczucinie. Była to ostatnia planowana sesja rady w trwającej VII kadencji, która kończy się 16 listopada.  W pierwszej części obrad znalazły się między innymi sprawy uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczucin” w tym Strefy Aktywności Gospodarczej w Skrzynce oraz powierzenia realizacji wspólnego zadania pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego”.
Część druga miała bardziej uroczysty charakter, podczas której dokonano wielu podsumowań i podziękowań.
Krótką informację o najważniejszych sukcesach oraz wielkie podziękowania za wspólną pracę na rzecz Gminy Szczucin złożył burmistrz Andrzej Gorzkowicz, który wręczył Pani Przewodniczącej, Radnym Rady Miejskiej, Sołtysom specjalnie przygotowane na tą okazję statuetki. Podziękował również Kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, Kierownikom i pracownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy, Sekretarzowi Gminy Szczucin, Pani Skarbnik oraz Radcy prawnemu urzędu.
Statuetkę z podziękowaniami za całokształt pracy artystycznej otrzymała Pani Danuta Domarecka z Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Szczucinie. 
 
 Przewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Beker również wręczyła podziękowania, Burmistrzowi, Sekretarzowi Gminy Szczucin, Pani Skarbnik oraz Radcy prawnemu. W swoim wystąpieniu podziękowała za współpracę wszystkim kolegom i koleżankom Radnym, Państwu Sołtysom i wszystkim z którymi miała okazję w tej kadencji współpracować. 
Słowa podziękowań za bardzo dobrą współpracę z Radą Miejską, Burmistrzem Andrzejem Gorzkowiczem oraz Pracownikami Urzędu Miasta i Gminy skierowali Pani Grażyna Dadej – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Seniorów w Szczucinie oraz Pan Piotr Kica w imieniu Sołtysów.