Potwierdzanie umów dzierżaw dla rolników.

Burmistrz  Szczucina  informuje, że na podstawie znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zniesiono obowiązek gromadzenia w ewidencji gruntów i budynków informacji o umowach dzierżawy. 
Umowy dzierżawy zawierane od dnia 31 lipca 2020 r. nie będą ujawniane w ewidencji gruntów i budynków (dla Gminy Szczucin prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej). 
Znowelizowany art. 28 ust. 4 i art. 38 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, wprowadza obowiązek potwierdzania faktu zawarcia umowy dzierżawy, zawartych na co najmniej 10 lat przez Burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy.
W związku z powyższym potwierdzanie zawarcia umowy dzierżawy dla Gminy Szczucin, będzie dokonywane w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska ( pokój nr 20 ) telefon 14 6443120
 
Nadmienia się również, że na podstawie wyżej wymienionych przepisów Burmistrz dokonuje tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdza faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządza umowy dzierżawy i nie poświadcza własnoręczności podpisów. Burmistrz Szczucina władny jest tylko do potwierdzenia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Szczucin. Potwierdzenie zawarcia umowy dokonywane jest na oryginale umowy.