Gmina Szczucin przystąpiła do prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji (GPR), który ma umożliwić przeprowadzenie skoncentrowanej terytorialnie oraz przemyślanej rewitalizacji. Podstawą prawną opracowania dokumentu jest ustawa z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji.
Czym jest rewitalizacja? Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Prace nad GPR składają się z dwóch głównych etapów. Pierwszy z nich polegał będzie na diagnozie sytuacji w gminie w 5 sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej. Diagnoza pozwoli wskazać obszary gminy, w których występuje największe nagromadzenie problemów. Kluczową rolę w diagnozie odgrywają problemy społeczne, czyli problemy związane m.in. z bezrobociem, ubóstwem, niskim poziomem edukacji. Na kolejnym etapie opracowany zostanie dokument, którego celem będzie zaplanowanie odpowiednich zadań, które przyczynią się do wyprowadzenia wskazanego obszaru ze stanu kryzysowego, co pozwoli na poprawę jakości życia mieszkańców w szczególności wskazanego obszaru, ale również całej gminy.
Dodatkowo uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji umożliwi ubieganie się o dofinansowanie dla projektów realizowanych w ramach 11 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, zarówno Gminie Szczucin, jak i innym potencjalnym beneficjentom np.: organizacjom pozarządowym czy przedsiębiorcom.
Zapraszamy Państwa do współpracy przy tworzeniu tego dokumentu na każdym jego etapie.
Niezwykle ważny w procesie rewitalizacji jest udział wszystkich interesariuszy. W chwili obecnej prace nad diagnozą są w swojej początkowej fazie, jednak już w listopadzie zaplanowane jest:
• skierowanie ankiety do mieszkańców gminy, która pomoże zdiagnozować problemy oraz oczekiwania względem rewitalizacji,
• udostępnianie formularza zgłaszania inwestycji,
• organizacja spotkań dla mieszkańców, na których zostanie przybliżona tematyka procesu rewitalizacji oraz na których wspólnie z mieszkańcami zostanie podjęta dyskusja nad wyznaczeniem obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.
Wszystkie informacje w tym terminy spotkań będą zamieszczane na stornie Gminy, pod adresem: http://www.szczucin.pl/ w zakładce Gminny Program Rewitalizacji
na lata 2016-2023
Jeżeli mają Państwo pytania zachęcamy do kontaktu z:
• firmą ATMOTERM S.A. (wykonawcą projektu) –z kierownikiem projektu – Wojciechem Kuskiem – nr tel. 882 018 851, adres e mail: rewitalizacja-szczucin@atmoterm.pl

Urzędem Miasta i Gminy Szczucin – nr tel. 14/6443132, adres e mail: sekretariat@umigszczucin.pl