Informacja o służbie przygotowawczej

 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie poszukuje ochotników/ochotniczek do odbycia 4 – miesięcznej służby przygotowawczej w I turnusie 2018 roku na potrzeby korpusu szeregowego. 

Czym jest służba przygotowawcza i dlaczego warto?

 • to nowy element systemu szkolenia obywateli, który pozwala na gromadzenie zasobów żołnierzy rezerwy na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych,
 • kierowana jest dla osób, które dotychczas nie odbyły szkolenia wojskowego,
 • w okresie szkolenia gwarantowane jest bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opieka medyczna i stomatologiczna oraz uposażenie zasadnicze,
 • to szansa na zostanie żołnierzem zawodowym.

Do wniosku załącza się następujące dokumenty:

 1. Odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
 2. Odpis, uwierzytelnioną kopię lub po okazaniu oryginału, kopie innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu;
 3. Do wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego dołącza się elektroniczną kopię dokumentów;
 4. Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie dokumentu elektronicznego, oryginały dokumentów, okazuję się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, wojskowy komendant uzupełnień wzywa osobę ubiegającą się o powołanie do służby przygotowawczej do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia.

 Wymagania:

 • zdolność do czynnej służby wojskowej – kat. A;
 • nie karana za przestępstwa umyślne;
 • obywatelstwo polskie;
 • wiek co najmniej osiemnaście lat i wykształcenie co najmniej gimnazjalne.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie przy ulicy Dąbrowskiego 11, pok. 106 lub pod numerami