Z A W I A D O M I E N I E
 
 
     Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
/tekst jednolity Dz.2018.121 z późn. zm./ Burmistrz Szczucina zawiadamia, że w dniu 4 kwietnia
2018 roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczucinie przy ul. Wolności 3 zostały
wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy i sprzedaży.