Szczucin

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Foto - wydarzenia
Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie Funduszu Sołeckiego na rok 2017

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zebrań wiejskich w sprawie Funduszu Sołeckiego na rok 2017
przejdz do harmonogramu

 

   Podsumowanie spotkań dotyczących dotacji do odnawialnych źródeł energii

Gmina Szczucin informuje, że zakończyła się seria spotkań dotyczących możliwości dofinansowania odnawialnych źródeł energii, które odbyły się w terminach od 4.10 – 10.10.2016 r. W związku z tym przedstawiamy skrót najważniejszych informacji, które zaprezentowano podczas spotkań dla mieszkańców gminy, dotyczących pozyskania zewnętrznych środków finansowych na inwestycje  proekologiczne tj. – instalacje na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca oraz kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

Poniżej udostępniamy skrót informacji przekazanych na spotkaniach z mieszkańcami.
Podajemy również nr infolinii na jaki należy dzwonić w razie jakichkolwiek pytań: 799-901-213.


- Prezentacja dotycząca odnawialnych źródeł energii (link)

Zaproszenie na Forum Promocji i Wizerunku Gminy Szczucin

Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin zaprasza na kolejne spotkanie Forum Promocji i Wizerunku Gminy Szczucin, które odbędzie się w dniu 18 października 2016 r. o godzinie 9.00 na sali narad w Urzędzie Miasta i Gminy.

 
Akcja szczepienia lisów wolno żyjących -26.09.2016-05.10.2016

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że w dniach od 26 września do 5 października 2016 r. na obszarze województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepionki w czasie akcji będą zrzucane z samolotu oraz  wykładane ręcznie.

- pobierz komunikat

Ogłoszenie
Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

w terminie od dnia 31 października do dnia 29 listopada 2016 r.   


Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020, którego treść dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) www.arimr.gov.pl. czytaj więcej

     


NABÓR WOLONTARIUSZY DO SZLACHETNEJ PACZKI I AKADEMII PRZYSZŁOŚCI!

Wystartowała rekrutacja SuperW, czyli wolontariuszy SZLACHETNEJ PACZKI. W tym roku w całej Polsce potrzeba ich aż 13 700. Także w rejonie Powiśle Dąbrowskie można zostać wolontariuszem, na śmiałków czeka 12 miejsc. Kandydaci mogą zgłaszać się przez stronę www.superw.pl
 SZLACHETNA PACZKA od 15. lat łączy potrzebujących z tymi, którzy chcą ich wesprzeć. Tylko rok temu pomoc otrzymało blisko 21 tys. rodzin, a wartość pomocy przekazanej sięgnęła 54 mln złotych. W ubiegłym roku Paczka połączyła ponad milion Polaków. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie praca SuperW  W tym roku pomożemy również rodzinom mieszkającym wśród nas.
Bez wolontariuszy, nie ma Paczki i Akademii
Wolontariusze Paczki łączą potrzebujących z darczyńcami. Wchodzą do świata biedy – tam, gdzie inni nie chcą, albo boją się wejść.
czytaj więcej

Program grantowy „Nasze Powietrze”

Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin zaprasza organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działające przy organizacjach pozarządowych do składania wniosków w ramach pierwszej edycji programu "Nasze powietrze". Program grantowy „Nasze Powietrze” realizowany jest przez stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy w ramach projektu zintegrowanego „Wdrażanie Programu ochrony powietrza w województwie małopolskim – Małopolska w zdrowej atmosferze”, wspieranego z programu Unii Europejskiej. Termin składania wniosków mija 3.10.2016 r.
Więcej informacji poniżej:

http://www.krakowskialarmsmogowy.pl/naszepowietrze/szczegoly/id/301

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Dąbrowicy ogłasza nabór na stanowisko logopedy

W związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2017. Konkurs zostanie ogłoszony na początku września b.r.
Więcej informacji poniżej:
https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=8613


Harmonogram zajęć w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie

Informujemy o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach prowadzonych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w IV kwartale 2016r. Warsztaty organizowane przez Centrum pomagają uczestnikom nazwać i wzmocnić ich zasoby, potencjał i motywację. Inspirują do samodzielnego i aktywnego działania, uczą poruszania się po rynku pracy i podpowiadają jak szukać pracy.
Zajęcia zwykle zaczynają się o 9:00 w siedzibie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, sala 126, I piętro. Zapisy przyjmowane są do drugiego dnia przed rozpoczęciem zajęć w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Tarnowie, al. Solidarności 5-9, sala 135, I piętro, tel. 14 626 99 40, e-mail: centrum.tarnow@wup-krakow.pl. Formularz zapisu dostępny jest także on-line na www.wup-krakow.pl
Harmonogramy:


Informacja Placówki Terenowej KRUS w Dąbrowie Tarnowskiej
TURNUSY SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W 2016 r

Urząd Miasta I Gminy w Szczucinie informuje, że trwa nabór do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych w 2016 roku. Szczegółowe informacje są zamieszczone na stronie internetowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie. więcej informacji na stronie : http://tarnow.wku.wp.mil.pl/pl/4135.html

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Urząd Miasta i Gminy w Szczucinie działając na podstawie art. 11 a ust 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt /t.j. Dz.U. z 2013.856 z p.zm./ zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczucin w 2016r.’’
 
Opinie oraz uwagi o programie można składać:

na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Szczucin (sekretariat) w godzinach pracy tut. urzędu
korespondencyjnie na adres:
Urząd Miasta i Gminy Szczucin   
ul. Wolności 3, 33 – 230 Szczucin
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@umigszczucin.pl
faksem na nr 014 643-64-90
 
Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 11a ust. 8 cyt. powyżej ustawy podmioty, o których mowa w art  11a ust. 7 wydają opinię o projekcie programu w terminie 21 dni od dnia jego ogłoszenia.
Niewydanie opinii w ustawowym terminie uznaje się za akceptację programu.
Kamera online -Widok na płytę "Rynku" Miasta Szczucin
 
Archiwum

Link do danych zawartych na stronie archiwum www.szczucin.pl

 
 
Urząd Miasta i Gminy  ul.Wolności 3,  33-230 Szczucin,  tel.146436278,  fax.146436490
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego